Privacyverklaring Loyaltygroup BV

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08-04-2024.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet stelt scherpere eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Daarom heeft de gemeente het privacyreglement aangescherpt. Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten meer mogelijk te maken. Om goede software te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft Loyaltygroup informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Loyaltygroup BV.

De verantwoordelijke


Loyaltygroup BV is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Wanneer we in deze verklaring verwijzen naar "Loyaltygroup", "wij, "ons" of "onze" bedoelen we daarmee de Nederlandse organisatie Loyaltygroup BV, met KvK-nummer 32164747 en gevestigd in Lelystad, die ter uitvoering van de overeenkomst met u als klant, uw persoonsgegevens verwerkt.

Verwerken van persoonsgegevens


Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij rekening met de privacywetgeving. Dit betekent o.a. dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Doel en grondslag van verwerken persoonsgegevens


Loyaltygroup gebruikt persoonsgegevens alleen als dat mag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende wettelijke gronden:

 • als er expliciet toestemming voor is gegeven, of;
 • als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of;
 • als dat nodig is voor een gerechtvaardigd belang voor een organisatie, of;
 • als dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn door u op eigen initiatief verstrekt of door een derde partij aan ons kenbaar gemaakt. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) opdrachtgevers;
 • Het verlenen van klantenservice;
 • Het versturen van (nieuws)brieven.

Bij het uitvoeren van deze taken passen wij het beginsel van dataminimalisatie toe. Dit betekent dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn om de vooraf vastgestelde doelen te behalen. Wanneer wij een taak zonder het gebruik van persoonsgegevens kunnen uitvoeren of met gegevens die niet naar personen te herleiden zijn, dan zullen wij dat doen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?


Om onze dienstverlening te optimaliseren werken wij samen met externe partijen. Op het moment dat wij persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen, maken wij afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Alle persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?


Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de dienstverlening is beöindigt, tenzij dit noodzakelijk is om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Uw rechten uitoefenen


Als belanghebbende heeft u de volgende rechten als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Inzage: u heeft recht om in te zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn;
 • Gegevens wissen: u heeft het recht om uw eigen gegevens te laten wissen;
 • Correctie: u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen;
 • Gegevens beperken: u heeft het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken;
 • Overdragen gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die Loyaltygroup van u heeft, te ontvangen en over te (laten) dragen naar een andere organisatie;
 • Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek om beroep te doen op een van de genoemde rechten indienen per e-mail via helpdesk@loyaltygroup.nl onder vermelding van het betreffende onderwerp.

Wij geven binnen 4 weken antwoord op uw verzoek. Let wel, persoonsgegevens van anderen verstrekken wij niet. Voordat wij inhoudelijk op uw verzoek of bezwaar kunnen reageren zullen wij checken of u de persoon bent die zich beroept op één van de bovenstaande rechten. Immers, we moeten voorkomen dat uw persoonsgegevens bij een andere persoon terecht komen. Hoe wij dat doen lichten wij u toe in onze antwoordbrief of e-mail.

Beveiliging


Loyaltygroup gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Wij nemen passende technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Alleen personen met een geheimhoudingsplicht verwerken uw persoonsgegevens en alleen personen die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Wat te doen bij (het vermoeden van) een datalek?


Ondanks onze inspanningen kunnen we incidenten helaas niet altijd voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang Loyaltygroup daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. We kunnen dan maatregelen treffen om schade voor u te voorkomen en/of te verkleinen en willen, indien nodig, de betrokken personen informeren over het verlies. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct bij Loyaltygroup via helpdesk@loyaltygroup.nl of telefonisch via 0320411356. Wij ondernemen direct actie.

Wat doen wij met uw gegevens tijdens uw websitebezoek?


Wij gebruiken cookies om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikservaring van onze website te optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zo maken wij onder meer gebruik van functionele cookies, die nodig zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies, zoals cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee worden onder andere het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina's en de duur van het bezoek vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gebruiken, vragen wij u van te voren om toestemming.

Vragen of klachten


Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via helpdesk@loyaltygroup.nl. Heeft u een klacht over de manier waarop uw verzoek is behandeld door Loyaltygroup, dan kunt u deze ook indienen via helpdesk@loyaltygroup.nl.

Bent u na de melding nog steeds niet tevreden? Dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aanpassen privacyverklaring


Door nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de Loyaltygroup regelmatig haar processen aan. Dit kunnen ook wijzigingen zijn in de manier van het verwerken van persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Deze pagina actualiseren wij doorlopend.